KSIĘGOWOŚĆ STOWARZYSZEŃ

Oferujmy kompleksowe usługi księgowe dla stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych, zarówno dla prowadzących jak i nieprowadzących działalność gospodarczą. Świadczymy szeroki zakres usług, w zależności od potrzeb obsługiwanego podmiotu. Jeśli czujesz, że kwestie księgowe wymykają Ci się spod kontroli, oddaj swoją firmę w ręce profesjonalistów.

 

W ramach świadczonych usług oferujemy:

 

Prowadzenie ksiąg handlowych

 

 • opracowanie polityki rachunkowości i planu kont dostosowanych do statutu organizacji oraz specyfiki prowadzonej działalności
 • zgłaszanie spółki jako czynnego podatnika podatku VAT / VAT-UE oraz aktualizacja zgłoszeń
 • prowadzenie bieżących zapisów księgowych, ewidencji, dzienników i innych wymaganych prawem rejestrów
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur
 • obliczanie zobowiązań podatkowych w przyjętych okresach rozliczeniowych,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną
 • przygotowywanie corocznych sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenia, informacji dodatkowej, oraz – jeśli wymagany – rachunku przepływów pieniężnych
 • współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdania finansowego
 • reprezentowanie spółki w Urzędzie Skarbowym i podczas kontroli podatkowych
 • bieżąca opieka dedykowanego księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad działalnością gospodarczą prowadzoną przez przez organizację
 • konsultacje księgowe odnośnie bieżącej sytuacji operacyjnej spółki, optymalizacja podatkowa oraz doradztwo gospodarcze

 

Prowadzenie kadr i płac

 

 • przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • zgłaszanie, aktualizacja i wyrejestrowywanie pracowników spółki z ZUS
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników spółki
 • naliczanie list płac dla pracowników etatowych oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • ustalanie należnego urlopu oraz innych świadczeń na rzecz pracowników
 • sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich drogą elektroniczną
 • reprezentacja organizacji podczas kontroli ZUS

 

Usługi dodatkowe

 

 • konsultacje przy sporządzaniu biznes planu
 • pomoc przy zakładaniu spółki, rejestracji, wybór odpowiedniej formy opodatkowania
 • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych bilansów na potrzeby na potrzeby własne organizacji
 • sporządzanie sprawozdań i informacji do PFRON itp.
 • zdalny dostęp do danych księgowych spółki za pośrednictwem przeglądarki internetowej
 • odbiór dokumentów w siedzibie organizacji
 • inne usługi, w zależności od potrzeb obsługiwanego podmiotu