DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWA

Swój wachlarz usług kierujemy również do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia książki przychodów i rozchodów oraz kadr i płac. Jeśli chcesz sprawić, aby prowadzenie firmy było dla Ciebie bardziej komfortowe, skontaktuj się z nami.

 

W ramach świadczonych usług oferujemy:

 

Prowadzenie ksiąg handlowych

 

 • zgłaszanie spółki jako czynnego podatnika podatku VAT / VAT-UE oraz aktualizacja zgłoszeń
 • prowadzenie bieżących zapisów księgowych, ewidencji, dzienników i innych wymaganych prawem rejestrów
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur
 • obliczanie zobowiązań podatkowych w przyjętych okresach rozliczeniowych,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną
 • reprezentowanie przedsiębiorcy w Urzędzie Skarbowym i podczas kontroli podatkowych
 • bieżąca opieka dedykowanego księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad działalnością gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorcę
 • konsultacje księgowe odnośnie bieżącej sytuacji operacyjnej przedsiębiorcy, optymalizacja podatkowa oraz doradztwo gospodarcze

 

Prowadzenie kadr i płac

 

 • przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • zgłaszanie, aktualizacja i wyrejestrowywanie pracowników spółki z ZUS
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników spółki
 • naliczanie list płac dla pracowników etatowych oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • ustalanie należnego urlopu oraz innych świadczeń na rzecz pracowników
 • sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich drogą elektroniczną
 • reprezentacja przedsiębiorcy podczas kontroli ZUS

 

Usługi dodatkowe

 

 • konsultacje przy sporządzaniu biznes planu
 • pomoc przy zakładaniu spółki, rejestracji, wybór odpowiedniej formy opodatkowania
 • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych zestawień na potrzeby własne przedsiębiorcy, np. dla banków
 • sporządzanie sprawozdań i informacji do GUS, NBP, PFRON, systemu Intrastat itp.
 • zdalny dostęp do danych księgowych spółki za pośrednictwem przeglądarki internetowej
 • odbiór dokumentów w siedzibie przedsiębiorcy
 • inne usługi, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy