Nowe sankcje w ustawie VAT

Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o VAT, która może mieć istotny wpływ na codzienność życia gospodarczego w Polsce. Wprowadza ona do ustawy między innymi dwa artykuły 112b i 112c, które mówią o sankcjach w przypadku wykrycia nieprawidłowości na deklaracjach oraz fakturach VAT. W przypadku przedsiębiorców środki te mają być stosowane dodatkowo do konsekwencji płynących z postępowania karnoskarbowego (lub innego).

Artykuł 112b dotyczy błędów/nieprawidłowości na deklaracjach podatkowych. Jeśli kontrola podatkowa ujawni, że podatnik na swojej deklaracji zaniżył kwotę zobowiązania podatkowego lub też zawyżył kwotę zwrotu podatku naliczonego, wówczas naczelnik urzędu skarbowego określa te kwoty w prawidłowej wysokości a następnie ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu. Ta sama sankcja grozi podatnikowi również za równoczesne niezłożenie deklaracji VAT oraz nieuiszczenie podatku.

Powyższa sankcja ulega zmniejszeniu z 30% do 20%, jeśli podatnik po zakończeniu kontroli lub też w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego złoży stosowną korektę deklaracji oraz dopłaci należny podatek (jeśli jest to konieczne zgodnie ze złożoną deklaracją). Natomiast sankcja ta nie będzie stosowana wobec podatników, którzy skorygowali swoje deklaracje i uregulowali zaległe zobowiązanie podatkowe (wraz z odsetkami za zwłokę!) przed wszczęciem kontroli podatkowej.

Dodatkowo, być może celem uspokojenia „zwykłego podatnika”, ustawa nie stosuje powyższych sankcji w przypadku „błędu rachunkowego”, „oczywistej omyłki” lub zaliczenia danej kwoty do niewłaściwego okresu rozliczeniowego. Niestety, co jest a co nie jest „błędem rachunkowym” lub „oczywistą omyłką” jest pozostawione do interpretacji urzędowi skarbowemu, więc zapis ten, choć oczywiście pozytywny w swym wydźwięku, nie powinien być przeceniany.