KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁEK OSOBOWYCH

Świadczymy pełen zakres usług w obszarze księgowości spółek osobowych, tj. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i cywilnych. W ramach nawiązanej współpracy zajmujemy się prowadzeniem ksiąg handlowych lub książki przychodów i rozchodów oraz prowadzeniem kadr i płac. Poznaj korzyści jakie przyniesiemy Twojej firmie.

 

W ramach świadczonych usług oferujemy:

Prowadzenie ksiąg handlowych

 

 • opracowanie polityki rachunkowości, założenie planu kont dostosowanego do specyfiki działalności (jeśli wymagane)
 • zgłaszanie spółki jako czynnego podatnika podatku VAT / VAT-UE oraz aktualizacja zgłoszeń
 • prowadzenie bieżących zapisów księgowych, ewidencji, dzienników i innych wymaganych prawem rejestrów
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur
 • obliczanie zobowiązań podatkowych w przyjętych okresach rozliczeniowych
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną
 • przygotowywanie corocznych sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenia, informacji dodatkowej, oraz rachunku przepływów pieniężnych (jeśli wymagane)
 • współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdania finansowego (jeśli wymagane)
 • reprezentowanie spółki w Urzędzie Skarbowym i podczas kontroli podatkowych
 • bieżąca opieka dedykowanego księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad działalnością gospodarczą prowadzoną przez spółkę i wspólników
 • konsultacje księgowe odnośnie bieżącej sytuacji operacyjnej spółki, optymalizacja podatkowa oraz doradztwo gospodarcze

 

Prowadzenie kadr i płac

 

 • przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • zgłaszanie, aktualizacja i wyrejestrowywanie pracowników spółki z ZUS
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników spółki
 • naliczanie list płac dla pracowników etatowych oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • ustalanie należnego urlopu oraz innych świadczeń na rzecz pracowników
 • sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich drogą elektroniczną
 • reprezentacja spółki podczas kontroli ZUS

 

Usługi dodatkowe

 

 • konsultacje przy sporządzaniu biznes planu
 • pomoc przy zakładaniu spółki, rejestracji, wybór odpowiedniej formy opodatkowania
 • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych bilansów i innych zestawień na potrzeby własne spółki lub wspólników, np. dla banków, potencjalnych wspólników
 • sporządzanie sprawozdań i informacji do GUS, NBP, PFRON, systemu Intrastat itp.
 • zdalny dostęp do danych księgowych spółki za pośrednictwem przeglądarki internetowej
 • odbiór dokumentów w siedzibie spółki
 • inne usługi, w zależności od potrzeb obsługiwanej spółki